PODELA FLAJERA U SANDUČIĆE - EKONOMIČNO I PRAKTIČNO REŠENJE

Za promovisanje velikog broja proizvoda i usluga koji su namenjeni širokoj populaciji, podela flajera u poštanske sandučiće  predstavlja najefikasniji kanal komunikacije sa tržištem, imajući u vidu dobijene efekte u odnosu na obim uloženih investicija. 
Prednosti reklamiranja putem insertacije reklamnog materijala u poštanske sandučiće se ogledaju pre svega u niskoj ceni svih troškova (štampa+distribucija), zatim u visokom procentu isporučene reklamne poruke, mogućnošću da se na jednom reklamnom flajeru (katalog, letak i sl) istovremeno promovišu desetine pa i stotine različitih proizvoda bez povećavanja troškova reklamiranja, produženi efekat reklame, mogućnost lakog praćenja odziva, itd.
Reklamiranje putem podela flajera u sandučiće međutim ne pruža velike mogućnosti za definisanje ciljnih grupa, pa se tako za promovisanje nekih proizvoda i usluga koji imaju sužene ciljne grupe preporučuju neke druge metode u okviru ovog kanala marketinga kojima se možemo direktno obratiti samo onom delu tržišta od koga se očekuje da koristi proizvode ili usluge koji se promovišu.
Recimo, za promovisanje auto servisa, agencije za registraciju vozila, tehničke preglede, autoperinonice ili neke druge slične delatnosti, za metodu distribucije se preporučuje podela letaka na vozila. U ovom slučaju se obraćamo samo vozačima i vlasnicima motornih vozila koji čine ciljnu grupu za ove kampanje.
Ili, ukoliko na primer želite da promovišete školu jezika ili sporta za mlađe uzraste, najbolje efekte dobijamo kroz metodu direktne podele na ruke-H2H, koja se sprovodi u blizini lokacija na kojim je veliki broj pripadnika ove ciljne grupe (škole, vrtića...)
 

SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O REKLAMIRANJU PUTEM PODELA FLAJERA U SANDUČIĆE

u 7 TAČAKA

1. GDE DA DELIM I KOLIKO
Prilikom planiranja kampanje distribucija reklamnog materijala  insertacijom u poštanske sandučiće, najpre je potrebno definisati tiraž za distibuciju i reone na kojima će se vršiti podela flajera.
Ovi parametri se definišu u zavisnosti od:
  • - ukupan planirani budžet za distribuciju (bez troškova štampe)
  • - kome su namenjeni proizvodi/usluge koje se promovišu (mini lokalno tržište, lokalno-gradsko tržište, regionalno ili nacionalno tržište)
  • - broj vaših maloprodajnih ili drugih objekata koji se promovišu u okviru jedne kampanje
  • - "širina" distribucije, tj koja udaljenost od vašeg objekta će biti pokrivena distribucijom
  • - tip objekata koji će biti fokus kampanje (kuće ili zgrade)
  • - drugo
Prilikom određivanja reona za distribuciju i tiraža koji je potreban, koristimo bazu podataka Prorek nacionalne kurriske službe o broju sandučića. Ova baza sadrži tačan broj sandučića/domaćinstava za svaki stambeni objekat u Srbiji. Baza obuhvata blizu 2.5 miliona sandučića- domaćinstava.
Kako bi lakše definisali reone za distribuciju, Srbija je podeljena na 96 distributivnih područja (gradova i većih mesta). Veća distributivna područja (preko 10.000 sandučića) su dalje podeljena na sektore za podelu.
Sektori za podelu mogu biti gradski i sektori okoline (prigradski i seoski).
Na mapi su prikazana 20 regiona u Srbiji, po kojima su grupisana sva distributivna područja. 
Klikom na region koji vas zanima će se otvoriti novi prikaz sa listom svih distributivnih područija - gradova u tom regionu, sa pripadujućim tiražima. 
U ovom prikazu se nalazi i link za mape sektora za svako distributivno područje u tom regionu. 
Na mapama sektora se nalaze informacije o tiražu za svaki sektor, na osnovu čega možete dalje planirati vašu kampanju za insertaciju, tj podelu flajera po sandučićima. 
NAPOMENA:  Tiraž za insertaciju u jedom sektoru ne može biti manji od ukupnog broja sandučića na tom sektoru. 
2. ŠTAMPA I PRIMOPREDAJA MATERIJALA
I - NACIONALNE I REGIONALNE DISTRIBUCIJE 
OPCIJA 1:  mi preuzimamo materijal na jednom mestu (u bilo kom gradu u Srbiji) i dostavljamo u sve gradove u kojima se vrši distribucija  - USLUGA SE NAPLAĆUJE PO CENOVNIKU PROREK LOGISTIKE (uz popust sa saradnju u distribuciji)
OPCIJA 2: Vi dostavljate materijal u regionalne centre (veće gradove), odakle ih mi preuzimamo u razvozimo ka manjim mestima u okolini na kojima se vrši distribucija - URAČUNATO U CENU DISTRIBUCIJE
OPCIJA 3: Vi dostavljate materijal u sva mesta na  kojima se vrši distribucija. Materijal možete dostaviti do naših magacina ili do Vaših prodajnih objekata odakle ga mi preuzimamo - USLUGA JE BESPLATNA 
 
II - LOKALNE DISTRIBUCIJE
OPCIJA 1: mi preuzimamo materijal bilo gde na teritoriji grada -  USLUGA MOŽE BITI BESPLATNA ILI SE NAPLAĆUJE U ZAVISNOSTI OD OPŠTIH DOGOVORENIH USLOVA SARADNJE (od 1.000 do 4.000 din)
OPCIJA 2: Vi dostavljate materijal u naš magacin - BESPLATNO

-

3. KAKO DA BUDEM SIGURAN U KVALITET DISTRIBUCIJE

Osnovni preduslov za kvalitet distribucije jeste da ljudi koji obavljaju ovaj posao, odnosno krajnji izvršioci na terenu, to rade pošteno, temeljno i profesionalno.
Sa ciljem angažovanja osoba koje mogu odgovoriti ovim zadacima, pristupili smo procesu odabira distributera (kurira). Ova selekcija je trajala više od 4 godine, i kroz naše filtere i probni rad je prošlo preko 12.000 ljudi, da bi na kraju odabrali njih oko 400 koji su pokazali da zaslužuju poverenje. Oni su zaslužni što je Nacionalna distributerska mreža Prorek na samom vrhu po broju klijenata već skoro čitavu deceniju. 

Pored izbora distributera, održavanje kvaliteta usluge smo osigurali i kroz trostepeni sistem internih kontrola rada na terenu:
1. RAD PO TIMOVIMA UZ KONSTANTAN NADZOR - Svaki tim se sastoji od 4 kurira i jednog Tim Lidera. Jedan od zadataka Tim Lidera je kontrola rada kurira, a obzirom da je on prisutan na terenu tokom čitavog trajanja distribucije zajedno sa kuririma, ovim smo postigli da imamo punu kontrolu rada u realnom vremenu.
2. LOKALNE (GRADSKE) KONTROLE - U svim većim gradovima, naši menadžeri svakodnevno obilaze terene na kojima se vrše distribucije i kontrolišu rad kurirskih ekipa
3. NACIONALNE KONTROLE - Sistem kontrole koji podrazumeva nenajavljene obilaske gradova u kojima se vrši distribucija. Obilaske vrše kontrolori iz centrale službe u Beogradu, i njihov cilj je ne samo kontrola rada kurirskih ekipa na terenu, već i kontrola lokalnih menadžera i tim lidera. Ove kontrole imaju značajan psihološki efekat.
4. DA LI DOBIJAM GARANCIJU

Da. Za sve kampanje podela flajera putem insertacije u sandučiće, dajemo pismenu Garanciju. Svaka ponuda koju dajemo klijentima u sebi sadrži Garantni List u kome su navedeni svi detalji i uslovi garancije. Važno je napomenuti osnovni uslov Garancije, a to je da se kvalitet distribucije utvrđuje isključivo u zajedničkim terenskim kontrolama (ZTK), metodom kontrole uzorka (terena) koji odabira klijent.

5. DA LI SE SVE RADI PO ZAKONU
Da. Kompanija Prorek prati i posluje u skladu sa svim zakonskim regulativama za delatnosti koje obavlja.
Prema zakonu o oglašavanju, svaki građanin ima pravo i mogućnost da se izjasni da li želi da prima reklamne poruke ili ne.
Shodno tome, Skupštine stanara svake zgrade, putem glasanja donose odluku da li će dozvoliti ili zabraniti-prijem-pošte-reklamnog-sadržaja-u-svojim-sandučićima.
Ukoliko se na Skupštini izglasa negativna odluka, stanari su dužni da na vidno mesto postave "obaveštenje o zabrani ubacivanja reklamnog materijala", koje mora biti overeno pečatom Skupštine.
U bazi podataka nacionalne kurirske službe Prorek, ove adrese na kojima je istaknuto obaveštenje o zabrani se uredno i ažurno evidentiraju, po čemu smo takođe jedinstveni u zemlji i regionu.
Na ovim adresama se NEĆE VRŠITI podela flajera, a broj sandučića u ovim ulazima NE ULAZI u zbir ukupnog-broja-sandučića-na-jednom-sektoru.
Iz ovog razloga, broj sandučića, odnosno domaćinstava u našoj bazi je manji nego u zvaničnim rezultatima-popisa.
Ovo je važno za klijente jer se na ovaj način izbegavaju bespotrebni troškovi štampe i distribucije za materijal koji neće moći da se insertuje.
U urbanim sredinama, pre svega u širem centru Beograda, postoji veći broj stambenih zgrada sa obaveštenjem o zabrani prijema reklamne pošte, pa se tako radi o značajnoj uštedi za klijenta ukoliko uspostavimo saradnju.
6. DA LI DOBIJAM IZVEŠTAJ O DISTRIBUCIJI
Da. Nakon svake završene kampanje podela flajera u sandučiće, šaljemo Vam detaljan izveštaj na kome su prikazane sve adrese na kojima je izvršena insertacija, kao i broj letaka koji je insertovan na svakoj adresi posebno.
Ovakav sistem izveštavanja postoji samo u našoj kurirskoj službi i predstavlja jedini sistem koji pruža jasan uvid u ono što je rađeno na terenu.
U finalnim izveštajima, oznakom "X"  se obeležavaju adrese na kojima nije izvršena insertacija zbog zabrana, kao što je prikazano na slici.
 

PODELA FLAJERA, INSERTACIJA U SANDUČIĆE - FINALNI IZVEŠTAJ

podela letaka - insertacija u poštanske sandučiće - FINALNI IZVEŠTAJ
7. KOJA JE CENA DISTRIBUCIJE
Cena za usluge distribucije reklamnog materijala putem insertacije u poštanske sandučiće zavisi od više faktora.
- distributivno područje, odnosno sektor distribucije (svaki sektor u svakom gradu ima svoju jedinstvenu cenu po komadu, koja je formirana po različitim parametrima - urbanost, gustina naseljenosti, struktura stambenih objekata, udaljenost od centra i dr.)
- format, broj strana i težina reklamnog materijala
- ukupan tiraž za distribuciju
- dužina saradnje
 
Molimo vas  da nas kontaktirate, kako bi smo Vam dali precizan odgovor i cenu za Vašu kampanju.