EMAIL MARKETING

Sa razvojem interneta, počeli smo da uviđamo mogućnosti koje on pruža za marketinško delovanje.
Prvo korišćenje interneta u marketinške svrhe se vršilo upravo preko sistema komunikacije putem elektronske pošte, odnosno E-maila.

 

KAKO FUNKCIONIŠE EMAIL MARKETING

Email marketing podrazumeva komunikaciju između prodavca i kupaca, gde prodavac šalje kupcima elektronsku poštu u kojoj promoviše svoje poslovanje, odnosno proizvode ili usluge koje ima u ponudi.
Sistem slanja ovakvih promotivnih poruka putem emaila se zasniva na slanju mailova većem broju primaoca, odnosno ka unapred definisanoj  ciljnoj grupi primalaca kojoj se istovremeno šalju mailovi iste sadržine.
 
U zavisnosti od vrste kampanje, odnosno tipa promotivne aktivnosti, mailovi se mogu slati ka:
- već postojećim kupcima, što se naziva upravljanje odnosa sa kupcima. Svrha slanja promotivnih mailova postojećim kupcima jeste obaveštavanje o novim ponudama, popustima, akcijama i sl
- novim primaocima sa kojima ranije nije bio ostvaren kupoprodajni odnos, a sa ciljem pridobijanja novih kupaca.
 

KARAKTERISTIKE

Prednost email marketinga je, pre svega izuzetno niska cena, odnosno nizak nivo investicija u marketinške svrhe.
Obzirom da je ceo postupak automatizovan i da postoje unapred pripremljene baze podataka, za osnovnu uslugu (bez marketinških istraživanja i analiza, i bez dizajna maila) ne postoje veliki troškovi, pa tako možete dopreti do, recimo 10.000 primaoca za manje od 5.000 din, što je verovatno, grubo posmatrano, najpovoljniji kanal komunikacije sa kupcima uopšte. Naravno, posmatrajući samo izvršen prodor, ne i konkretne efekte.
Druga velika prednost email marketinga se ogleda u tome da možete prilično lako definisati ciljnu grupu primaoca za koju smatrate da bi bila zainteresovana za Vašu ponudu. Naravno, za to će Vam biti potrebne baze podataka kupaca...
Sam karakter reklamiranja putem email marketinga predstavlja "ofanzivan" pristup kupcima, koji podrazumeva da prodavac šalje mailove kupcima i onda kada to kupac nije tražio, za razliku od, recimo, Search Engine Marketinga, gde se naša reklama pojavljuje samo onda kada je kupac traži.
Upravo je ovakav karakter email marketinga i njegova najveća mana, jer ima veoma malu iskorišćenost upućenih reklamnih poruka, koja se, doduše samo donekle, amortizuje niskom cenom reklamiranja.
 
Drugi problem se javlja zbog raširene nezainteresovanosti primaoca da uopšte čitaju mailove reklamne sadržine, do čega je došlo usled nepravilnog (i nezakonitog) načina korišćenja email marketinga.
Naime, pravilna upotreba email marketinga podrazumeva da je prodavac, odnosno pošiljalac reklamne poruke dobio dozvolu od kupca / primaoca, za slanje reklamih poruka putem elektronske pošte.
Prodavac je u obavezi da, prilikom traženja ove dozvole,  primaoca upozna sa obimom, učestalošću i sadržinom  mailova koje će mu slati.
Ovakva vrsta komunikacije između prodavca i kupca se naziva Permission marketing, odnosno marketing sa dozvolom.
Međutim, zbog preterene zloupotrebe, odnosno, zaobilaženja pravila i nepravilnog korišćenja email servisa u vidu slanja mailova bez prethodno dobijene dozvole, veliki broj korisnika interneta je stekao animozitet prema prijemu komercijalnih i promotivnih mailova.
Kao posledica zatrpavanja email adresa komercijalnim mailovima bez date saglasnosti, ovakvi mailovi su dobili naziv neželjena pošta ili spam.
Kako bi zaštitili korisnike, provajderi su ugradili sistem koji ima ulogu da "prepozna" spam mailove, i da ih ne prikazuje u prijemnom sandučetu.
Za takve mailove korisniku ne pristiže obaveštenje o prijemu.

Email marketing može biti efikasan i ekonomičan kanal komunikacije sa tržištem, pod uslovom da se ove kampanje vode, pre svega na pravilan, ispravan i zakonom propisan način (sa dozvolom primaoca).
Takođe, da bi kampanje email marketinga bile uspešne, potrebno ih je profesionalno kreirati i voditi.

To podrazumeva: 

- Kreiranje mailing liste na osnovu baze podataka kupaca koji su dali saglasnost za prijem promotivnih mailova
- Segmentiranje mailing liste

- Izrada sadržine maila na osnovu poslovnih planova prodavca
- Dizajn maila i povezivanje sa spoljnim sadržajima
- Slanje mailova
- Razna podešavanja (autoreply, forwarder, anti-spam podešavanja, i dr)
- Statistička obrada
- Kreiranje izveštaja o kampanji