Podela letaka ka firmama – B2B

Podela letaka firmama - dostavljanje poslovne ponude na pravo mesto

Idealno rešenje za promovisanje proizvoda i usluga koji su namenjeni pravnim licima je putem podela letaka po firmama. Ovom metodom distribucije svaki reklamni letak dolazi do potencijalnog kupca, pa ovakva podela sama po sebi ima definisanu ciljnu grupu. Ciljna grupa se može i dodatno suziti po više parametra.

Podela letaka po firmama se može vršiti po uličnim lokalima, tržnim centrima, poslovnim zgradama, industrijskim i dr. privrednim objektima.

Neke grupe proizvoda za koje se preporučuje promovisanje putem podela letaka po firmama:

 • - Kancelarijski materijali i oprema,

 • - Kancelarijski nameštaj i galanterija, 

 • - Video nadzor

 • - Veleprodaja robe

 • - Računarska oprema i dr.

Usluge koje se uspešno promovišu ovom metodom:

 • - Firmopisačke i štamparske usluge

 • - Usluge IT sektora

 • - Knjigovodstvene usluge

 • - Održavanje higijene

 • - Usluge FTO

 • - Bankarske i ponude osiguranja

 • - Transport i skladištenje robe i dr. 

KOVERTIRANJE ZA BOLJE REZULTATE

I kod ove metode distribucije, kao i kod insertacije u poštanske sandučiće podelu letaka je moguće vršiti neadresovano ili adresovano. Za adresovane pošiljke je jasno da moraju biti kovertirane ili celofanirane, dok kod neadresovanih pošiljki to nije obavezno, pa se tako za insertaciju u sandučiće stambenih objekata kovertiranje materijala vrlo retko primenjuje. Međutim, kada je reč o dostavi ka poslovnim objektima, odnosno firmama, kovertiranje se preporučuje i za neadresovanu dostavu. Naime, kako se materijal često uručuje u ruke licu koje je trenutno prisutno u lokalu ili kancelariji, a to uglavnom nije lice koje je odgovorno i koje donosi odluku o kupovini prozivoda ili usluga, kovertirani letak će u najvećem broju slučaja biti prosleđen odgovornom licu u firmi. Sa druge strane, letak bez koverte, tzv "go" letak, zaposleni koji ga prime obično ga ne prosleđuju (jer ga smatraju nevažnom poštom), pa tako reklamna poruka ni ne dobije šansu da bude pročitana niti ponuda bude razmatrana.

PODELA PO LOKALIMA U TRŽNIM CENTRIMA predstavlja najpovoljniju metodu ovog kanala distribucije. Na osnovu potreba Vaše kampanje, definišemo tržne centre koji će biti predmet distribucije. Oni mogu biti definisani po geografskom principu, pretežno zastupljenim delatnostima itd. Naša baza sadrži tačan broj lokala za većinu tržnih centara u Srbiji, tako da lako i brzo možemo da izračunamo tiraž koji je potreban da se pokriju odabrani centri.

Minimalni tiraž za ovu metodu distribucije je 500 kom. Ovaj tiraž se distribuira u toku jednog radnog dana. Ukoliko odabrani tržni centar ima manje od 500 lokala, u plan se ubacuje još jedan TC koji je geografski najbliži odabranom.

PODELA LETAKA PO LOKALIMA VAN TRŽNIH CENTARA se u osnovi ne razlikuje od podele po tržnim centrima. Jedina razlika je u manjoj koncetrisanosti objekata na jednom području, pa je shodno tome i sama metodika i organizacija rada na terenu nešto drugačija i iziskuje veći utrošak radnih sati. 
Veći utrošak vremena uslovljava i višu cenu usluge, pa tako u zavisnosti od područja rada, broja i koncentrisanosti lokala, ovakva metoda distribucije može biti višestruko skuplja od podele po TC.

U zavisnosti od ciljeva kampanje, definiše se područje rada. Područje rada se može definisati po zonama, ili po spisku ulica. Ne postoji minimalan tiraž, obzirom da se cena usluge obračunava po utrošku vremena.

DOSTAVA REKLAMNOG MATERIJALA do kompanija - kancelarija koje se nalaze u sastavu poslovnih zgrada.

Zbog ograničenja koja su definisana pravilima o prijemu pošte, u većini poslovnih zgrada nije moguće vršenje distribucije NEADRESOVANOG reklamnog materijala na uobičajen način (uručivanje u ruke, insertacija u sandućiće i sl.). Mogućnosti za isporuku reklamnih letaka u ovakve objekte su:

kovertiranje i adresovanje na preduzeće i određeno zaposleno lice
grupna dostava: ostavljanje određenog broja letaka na prijavnici
uručivanje direktno u ruke zaposlenima po dolasku / odlasku sa radnog mesta
PODELA KA CILJNIM GRUPAMA

Distributivna metoda - podela letaka ka firmama, osim što sama po sebi definiše pravna lica kao ciljnu grupu, može imati i dodatno suženu grupu primaoca.

Podelu možemo usmeriti ka firmama određenih delatnosti, na specifičnim lokacijama i sl. Ciljna grupa može biti određena i po broju zaposlenih, veličini firme i mnogim drugim parametrima.