Podela flajera – insertacija u poštanske sandučiće

Podela flajera u sandučiće - ekonomično i praktično rešenje

Za promovisanje velikog broja proizvoda i usluga koji su namenjeni širokoj populaciji, podela flajera u poštanske sandučiće predstavlja najefikasniji kanal komunikacije sa tržištem, imajući u vidu dobijene efekte u odnosu na obim uloženih investicija.
Prednosti reklamiranja putem insertacija, tj podela flajera u poštanske sandučiće, se ogledaju pre svega u niskoj ceni i visokom procentu isporučene reklamne poruke. Zatim, mogućnošću da se na jednom reklamnom flajeru (katalogu) istovremeno promovišu desetine različitih proizvoda bez povećanja troškova distribucije. Produženi efekat reklame i lako praćenje odziva su takođe neke od prednosti kod reklamiranja putem podela flajera u sandučiće.

Reklamiranje putem podela flajera u sandučiće ne pruža velike mogućnosti za definisanje ciljnih grupa, pa se tako za promovisanje nekih proizvoda i usluga koji imaju sužene ciljne grupe, preporučuju neke druge metode distribucije kojima se možemo direktno obratiti samo onom delu tržišta kome su namenjeni proizvodi ili usluge.
Recimo, za promovisanje auto servisa, agencija za registraciju vozila, tehničke preglede, autoperionice i sl. delatnosti, preporučuje se podela letaka na vozila.
Ili, ako želite da promovišete, npr školu jezika ili sporta za mlađe uzraste, najbolje efekte dobijamo kroz metodu direktne podele na ruke-H2H, usmerenu na ciljane lokacije sa većim brojem roditelja sa decom - škole, vrtića i sl.

Ova metoda distribucije reklamnog materijala podrazumeva insertaciju u poštanske sandučiće građana - fizičkih lica, koji se nalaze u stambenim zgradama i kućama. Ukoliko želite da se podela flajera vrši ka pravnim licima - po lokalima, poslovnim zgradama i sl, detaljnije o toj metodi distribucije se možete informisati na strani B2B podela.

SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O REKLAMIRANJU PUTEM PODELA FLAJERA U SANDUČIĆE

1. GDE DA DELIM I KOLIKO

Početak planiranja kampanje insertacije u poštanske sandučiće, podrazumeva definisanje tiraža i reona na kojima će se vršiti podela flajera.
Ovi parametri se definišu u zavisnosti od:

- ukupan planirani budžet za distribuciju

- kome su namenjeni proizvodi/usluge koje se promovišu (mini lokalno tržište, lokalno-gradsko tržište, regionalno ili nacionalno tržište)

- broj vaših maloprodajnih ili drugih objekata koji se promovišu u okviru jedne kampanje

- "širina" distribucije, tj koja udaljenost od vašeg objekta će biti pokrivena distribucijom

- tip objekata koji će biti fokus kampanje (kuće ili zgrade)

Prilikom određivanja reona i tiraža za distribuciju, koristimo bazu podataka PROREK nacionalnog servisa za distribuciju. Ova baza sadrži tačan broj sandučića/domaćinstava za svaki stambeni objekat u Srbiji. Baza obuhvata blizu 2.5 miliona sandučića - domaćinstava.

Kako bi lakše definisali reone za distribuciju, Srbija je podeljena na 96 distributivnih područja - gradova. Veća distributivna područja su dalje podeljena na sektore za podelu.
Sektori za podelu mogu biti gradski i prigradski.

Na mapi desno je prikazano 20 regiona u Srbiji, po kojima su grupisana sva distributivna područja, odnosno gradovi.

Izaberite željeni region, i otvoriće se prozor sa spiskom svih gradova i brojem sandučića.
U ovom prozoru se nalazi i link za detaljne mape gradova sa sektorima.

Kliknite na ovaj link i izaberite grad. Na mapi grada su obeleženi svi sektori. Tačan broj sandučića u sektoru dobijete klikom na željeni sektor.

NAPOMENA:  Tiraž za distribuciju po sektoru mora biti jednak broju sandučića u tom sektoru.

2. ŠTAMPA I PRIMOPREDAJA MATERIJALA

Ukoliko nemate odštampane flajere, možemo vam ih mi odštampati po povlašćenim cenama, odnosno sa popustom koji dobijate ako preko nas vršite distribuciju ! PROREK grafički studio & štamparija izrađuje idejna rešenja, pripreme za štampu i vrši štamparske usluge na ofset i digitalnoj mašini.

Ukoliko ste već odštampali letke ili želite da to uradite na nekom drugom mestu, primopredaja materijala se vrši na sledeće načine:

I - ZA NACIONALNE I REGIONALNE DISTRIBUCIJE 

OPCIJA 1: Mi preuzimamo materijal na jednom mestu (u bilo kom gradu u Srbiji) i dostavljamo u sve gradove u kojima se vrši distribucija  - USLUGA SE NAPLAĆUJE PO CENOVNIKU PROREK LOGISTIKE (uz popust pri zaključenju saradnje o distribuciji)

OPCIJA 2: Vi dostavljate materijal u regionalne centre (veće gradove), odakle ih mi preuzimamo u razvozimo ka manjim mestima u okolini na kojima se vrši distribucija - URAČUNATO U CENU DISTRIBUCIJE

OPCIJA 3: Vi dostavljate materijal u sva mesta na  kojima se vrši distribucija. Materijal možete dostaviti do naših magacina ili do Vaših prodajnih objekata odakle ga mi preuzimamo - USLUGA JE BESPLATNA 

podela flajera

II - ZA LOKALNE DISTRIBUCIJE (u jednom gradu)

OPCIJA 1: Mi preuzimamo materijal bilo gde na teritoriji grada -  USLUGA MOŽE BITI BESPLATNA ILI SE NAPLAĆUJE U ZAVISNOSTI OD OPŠTIH DOGOVORENIH USLOVA SARADNJE (od 1.000 do 4.000 din)

OPCIJA 2: Vi dostavljate materijal u naš magacin - BESPLATNO

3. KAKO DA BUDEM SIGURAN U KVALITET DISTRIBUCIJE

Osnovni preduslov za kvalitet distribucije jeste da ljudi koji obavljaju ovaj posao na terenu kao krajnji izvršioci, rade pošteno i profesionalno.
Sa ciljem angažovanja osoba koje mogu odgovoriti ovim zadacima, pristupili smo procesu odabira distributera (kurira). Ova selekcija je trajala više od 4 godine, tokom kojih je kroz probni rad prošlo 12.000 ljudi. Od ovog broja, na kraju smo odabrali oko 400 distributera koji su zaslužili poverenje. Zahvaljujući njima, PROREK je na samom vrhu po broju klijenata u ovoj delatnosti već čitavu deceniju.

Pored izbora distributera, održavanje kvaliteta usluge smo osigurali i kroz trostepeni sistem internih kontrola rada na terenu:

1. RAD PO TIMOVIMA UZ KONSTANTAN NADZOR - Svaki tim se sastoji od 4 kurira i jednog Tim Lidera. Jedan od zadataka Tim Lidera je kontrola rada kurira. Tim Lider je prisutan na terenu tokom čitavog trajanja distribucije zajedno sa kuririma, čime je obezbeđena potpuna kontrola rada u realnom vremenu.

2. LOKALNE (GRADSKE) KONTROLE - U svim većim gradovima, naši menadžeri svakodnevno obilaze terene na kojima se vrše distribucije i kontrolišu rad kurirskih ekipa.

3. NACIONALNE KONTROLE - Sistem kontrole koji podrazumeva nenajavljene obilaske gradova u kojima se vrši distribucija. Obilaske vrše kontrolori iz centrale službe u Beogradu, i njihov cilj je ne samo kontrola rada kurirskih ekipa na terenu, već i kontrola rada lokalnih menadžera i tim lidera.

4. DA LI DOBIJAM GARANCIJU

Da. Za sve kampanje podela flajera putem insertacije u sandučiće, dajemo pismenu garanciju. U svakoj ponudi koju dajemo klijentima na zadnjoj strani se nalazi Garantni List u kome su navedeni svi detalji i uslovi garancije. Važno je napomenuti osnovni uslov uz koji važi garancija, a to je da se kvalitet distribucije utvrđuje isključivo u zajedničkim terenskim kontrolama (ZTK), metodom kontrole uzorka (terena) koji odabira klijent.

5. DA LI SE SVE RADI U SKLADU SA ZAKONOM

Da. Kompanija PROREK posluje u skladu sa svim zakonskim regulativama za delatnosti koje obavlja.

Prema zakonu o oglašavanju, svaki građanin ima pravo i mogućnost da se izjasni da li želi da prima reklamne poruke ili ne.

Shodno tome, Skupštine stanara svake zgrade, putem glasanja donose odluku da li će dozvoliti ili zabraniti prijem pošte reklamnog sadržaja u svojim sandučićima.
Ukoliko izglasaju negativnu odluku, stanari su dužni da na vidno mesto postave "obaveštenje o zabrani ubacivanja reklamnog materijala". Ovo obaveštenje mora biti overeno pečatom Skupštine.

U našoj bazi podataka, ove adrese na kojima je istaknuto obaveštenje o zabrani se uredno i ažurno evidentiraju, po čemu smo takođe jedinstveni u zemlji.

Na ovim adresama se NEĆE VRŠITI podela flajera, a broj sandučića u ovim ulazima NE ULAZI u zbir ukupnog broja sandučića.

Iz ovog razloga, broj sandučića, odnosno domaćinstava u našoj bazi je MANJI nego u zvaničnim rezultatima popisa.

Dakle, ukoliko vaš reklamni materijal distribuirate preko PROREK distributerske mreže, mi vam nećemo prikazati ukupan broj domaćinstva iz popisa, već samo onaj broj za koje je DOZVOLJENA insertacija u poštanske sandučiće!
Ovo je važno za klijente jer se na ovaj način izbegavaju bespotrebni troškovi štampe i distribucije za materijal koji neće moći da se insertuje.

U urbanim sredinama, postoji veći broj stambenih zgrada sa istaknutom zabranom, pa se tako radi o značajnoj uštedi za klijenta.

6. DA LI DOBIJAM IZVEŠTAJ O DISTRIBUCIJI

Da. Nakon svake završene kampanje podela flajera u sandučiće, šaljemo Vam detaljan izveštaj na kome su prikazane sve adrese na kojima je izvršena insertacija, kao i broj letaka koji je insertovan na svakoj adresi posebno.
Ovakav sistem izveštavanja postoji samo u našoj kurirskoj službi i predstavlja jedini sistem koji pruža jasan uvid u ono što je rađeno na terenu.

U finalnim izveštajima, oznakom "X"  se obeležavaju adrese na kojima nije izvršena insertacija zbog zabrana, kao što je prikazano na slici.

7. KOJA JE CENA DISTRIBUCIJE

Cena za usluge distribucije reklamnog materijala putem podela flajera u poštanske sandučiće zavisi od više faktora.

- distributivno područje, odnosno sektor distribucije
- format, broj strana i težina reklamnog materijala
- ukupan tiraž za distribuciju
- dužina, obim i nivo saradnje

Molimo vas  da nas kontaktirate, kako bi smo Vam dali precizan odgovor i cenu za Vašu kampanju.